"การศึกษาคือสิ่งที่เหลืออยู่หลังจากที่เราลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเรียนในโรงเรียนไปหมดแล้ว" [จากหนังสือ วิชาสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยไม่ได้สอน]
Albert Einstein
Physicist

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

วิชา ว20207 การโปรแกรมเบื้องต้น
วิชา ง20203 การออกแบบและเทคโนโลยี (การออกแบบและพัฒนาเกม)
ชุมนุมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
วิชา ว20208 IPST-MicroBOX
วิชา ง20106 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ภาษา HTML)

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วิชา ว20101 การออกแบบและเทคโนโลยี
ชุมนุมคอมพิวเตอร์
วิชา ง20105 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Photoshop)
วิชา ง20108 การออกแบบและเทคโนโลยี 3 (Scratch)

ชั้นเรียนออนไลน์

ชั้นเรียนออนไลน์จะเริ่มขึ้นเร็ว ๆ นี้

บทความล่าสุด

อัพเดตเนื้อหาล่าสุดในแต่ละบทเรียน

รายวิชาที่เปิดสอน
ครูผู้สอน
นักเรียน
ชั่วโมง/สัปดาห์

ครูผู้สอน

นายเพรียว พลอาสา

PRIEW PHOLASA

ติดต่อครูผู้สอน

มีปัญหาปรึกษาครูผู้สอน

084-2005439
UPR School
UTH, TH
PRIEW PHOLASA
PHOLASA