การออกแบบและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความหมาย ลักษณะสำคัญ ผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศ การประมวลผลสารสนเทศ ชนิดของข้อมูล การจัดการสารสนเทศ ระดับสารสนเทศ บทบาทและประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ของหน่วยรับเข้า หน่วยส่งออก และหน่วยเก็บข้อมูล หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ การใช้งานและดูแลรักษาคอมพิวเตอร์

นำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้และชีวิตประจำวัน อย่างมีจิตสำนึก คุณธรรม และจริยธรรม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ว 4.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

โครงสร้างรายวิชา

ความหมายของเทคโนโลยี, ประโยชน์ของเทคโนโลยี, เทคโนโลยีในงานอาชีพ

บทเรียน  :

หนังสือเรียน บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

ภาระงาน  :

ดาวน์โหลด : บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี, การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

บทเรียน  :

หนังสือเรียน บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ภาระงาน  :

ดาวน์โหลด : บทที่ 2-1 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การทำเกษตรแนวดิ่ง

1 : www.scimath.org/weblink/7764.php

2 : www.scimath.org/weblink/7765.php

3 : www.scimath.org/weblink/7766.php

ระบบ, ระบบทางเทคโนโลยี, การวิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยี

บทเรียน  :

หนังสือเรียน บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

ภาระงาน  : 

ดาวน์โหลด :  3_ระบบทางเทคโนโลยี.pdf

วัสดุในชีวิตประจำวัน, เครื่องมือช่างพื้นฐาน

บทเรียน

ภาระงาน : ใบงานบทที่ 4

ดาวน์โหลด : 4_วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน.pdf

กลไก, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

บทเรียน  |  ภาระงาน  | ดาวน์โหลด

กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทเรียน  |  ภาระงาน  | ดาวน์โหลด

กรณีศึกษาการทำงานตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

บทเรียน  |  ภาระงาน  | ดาวน์โหลด