IPST-MicroBOX

1. เริ่มต้นกับ IPST-MicroBOX

IPST-SE-คู่มือเริ่มต้นใช้งาน.pdf

IPST-SE-Wiring.pdf

โปรแกรม Arduino1.8.6_IoT_Setup180815.exe


โปรแกรม Arduino1.8.8_IoT_Setup181217.exe

 

  • ทบทวนการโปรแกรมเบื้องต้น, การเขียนผังงาน, ภาษาซี

1.1_การโปรแกรมเบื้องต้น.pdf

  • ความรู้เกี่ยวกับไมโครคอนโทรลเลอร์
  • การติดตั้งโปรแกรม
  • การเชื่อมต่อ IPST-MicroBOX SE กับโปรแกรม Arduino
  • ส่วนประกอบของ IPST-MicroBOX SE
 

2. ควบคุมการแสดงผล LCD
 
 
 
3. ควบคุมการติดดับของ LED
 
 
 
4. ปฏิบัติการอินพุตเอาต์พุตเบื้องต้น
 
 
 
5. ปฏิบัติการสัญญาณเสียง
 
 
6. ปฏิบัติการอ่านค่าตัวตรวจจับอนาล็อกอย่างง่าย
 
 
 
 
7. ปฏิบัติการตรวจจับแสงและสี
 
 
 
8. ปฏิบัติการตรวจวัดอุณหภูมิ
 
 
 
 
9. ปฏิบัติขับมอเตอร์ไฟตรง