Photoshop

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาการใช้งานโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ หลักการสร้างงานกราฟฟิกและเครื่องมือพื้นฐาน การตกแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน การสร้างข้อความตกแต่งภาพ การทำงานกับเลเยอร์ การปรับแต่งภาพ การรีทัชภาพ การวาดภาพและรูปทรง

นำหลักการสร้างงานกราฟฟิกและการตกแต่งภาพไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ ตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการสร้างงานกราฟฟิกและการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. เข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมตกแต่งรูปภาพและประยุกต์ใช้โปรแกรมได้อย่างเหมาะสม
  3. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกได้ตรงตามความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับงาน
  4. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลงโดยไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ลิงก์สำคัญ

  • ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
  • ตรวจสอบเวลาเรียน

โครงสร้างรายวิชา

ดาวน์โหลดเอกสาร : ปฐมนิเทศรายวิชา

โปรแกรม Photoshop, การเปิดไฟล์ภาพ, การสร้างไฟล์ใหม่, การบันทึกไฟล์

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 1 เริ่มต้นกับ Photoshop

ดาวน์โหลดเอกสาร : เริ่มต้นกับ Photoshop

หลักการสร้างงานกราฟฟิก, การเลือกใช้สีกับงานกราฟฟิก, การเทสีและไล่เฉดสี, การระบายสีด้วยพู่กันและดินสอ, การลบส่วนประกอบของภาพ, การปรับขนาดภาพ

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการสร้างงานกราฟฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน

ดาวน์โหลดเอกสาร : หลักการสร้างงานกราฟิกและใช้เครื่องมือพื้นฐาน

เครื่องมือ Marquee, เครื่องมือ Lasso, เครื่องมือ Quick Selection และ Magic Wand

บทเรียน  : https://sites.google.com/site/charuwanjukjik/lesson3/lesson3_1

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 3 การแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน

ดาวน์โหลด : 3_การแต่งและตัดภาพเฉพาะส่วน

iron.jpg

การสร้างอักษรแบบเวกเตอร์และบิตแมพ, PanelStyle และ LayerStyle, ปรับแต่งข้อความให้พริ้วไหว

บทเรียน

ภาระงาน : แบบฝึกหัดที่ 4 การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

ดาวน์โหลด

4_การสร้างข้อความตกแต่งภาพ

การทำงานกับ Layer, การใช้งาน Layer

บทเรียน

ภาระงาน : แบบฝึกหัดที่ 5 การทำงานกับเลเยอร์

ดาวน์โหลด : 5_การทำงานกับเลเยอร์

การปรับความคมชัด, การปรับโทนสี, การแก้ไขจุดบกพร่อง

บทเรียน  | 

ภาระงาน  : 

แบบฝึกหัดที่ 7 การรีทัชภาพ

ดาวน์โหลด :

7_การรีทัชภาพ.pdf

1_Raw.psd

2_redEye.jpg

https://retouchingacademylab.com/free-raw-practice-files/

การสร้างสรรค์ผลงานตามความสนใจ

บทเรียน  |  ภาระงาน  | ดาวน์โหลด