คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม หลักการทำงานรวมถึงคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Scratch การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การกำหนดและใช้งานตัวแปร โครงสร้างการทำงานโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

นำหลักการเขียนโปรแกรม ไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรม ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการทำงาน คำสั่งพื้นฐาน ของโปรแกรม Scratch
  2. อธิบายขั้นตอนและเขียนโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร์
  3. ใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม
  4. กำหนดและใช้งานตัวแปร
  5. เข้าใจโครงสร้างการเขียนโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ
  6. ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานจากโปรแกรม Scratch

ลิงก์สำคัญ

  • ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
  • ตรวจสอบเวลาเรียน

โครงสร้างรายวิชา

ส่วนประกอบหลักของโปรแกรม, รู้จักโปรเจกต์, การสั่งให้โปรเจกต์เริ่มทำงานและหยุดทำงาน, การบันทึกโปรเจกต์

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 1 รู้จักกับโปรแกรม Scratch

ดาวน์โหลด : รู้จักกับโปรแกรม Scratch

กลุ่มบล็อก Motion, กลุ่มบล็อก Looks, กลุ่มบล็อก Control, การกำหนดทิศทางและตำแหน่งการเคลื่อนที่

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 2 การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย : https://goo.gl/forms/kZFyxDb2N8knoPKD3

ดาวน์โหลด : การสร้างภาพเคลื่อนไหวอย่างง่าย

การแทรกไฟล์เสียง, กลุ่มบล็อก Sound

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 3 การทำงานกับเสียง : https://goo.gl/forms/snlJFCVIjuwkje1y2

ดาวน์โหลด : สนุกกับเสียง

บล็อก ask, บล็อก join, บล็อก broadcast, บล็อก when I receive

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 4 การแสดงผลและรับค่าข้อมูลพื้นฐาน : https://goo.gl/forms/DRIhF4iInok8roVB2

ดาวน์โหลด : การแสดงผลและรับค่าข้อมูลพื้นฐาน 

ทิศทาง. มุมของรูปหลายเหลี่ยม, กลุ่มบล็อก Pen

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 5 มุม ทิศทาง และการวาดภาพ : https://goo.gl/forms/2nqvQpFCI29aJX7p1

ดาวน์โหลด : บทที่ 5 มุม ทิศทาง และการวาดภาพ

กลุ่มบล็อก Variables, บล็อกคำสั่งสุ่ม pick random

บทเรียน  :

ภาระงาน  :

แบบฝึกหัดที่ 6 ตัวแปรและการสุ่ม

ดาวน์โหลด :  6_ตัวแปรและการสุ่ม