การออกแบบและเทคโนโลยี

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติในเรื่องเทคโนโลยีรอบตัว การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ระบบทางเทคโนโลยี วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน กลไก ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมเพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และเป็นระบบ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน/ตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.1 (การออกแบบและเทคโนโลยี)

ว 4.1/1 อธิบายแนวคิดหลักของเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและวิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
ว 4.1/2 ระบุปัญหาหรือความต้องการในชีวิตประจำวันรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ว 4.1/3 ออกแบบวิธีการแก้ปัญหา โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบและตัดสินใจเลือกข้อมูลที่จำเป็นนำเสนอแนวทางการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นเข้าใจวางแผนและดำเนินการแก้ปัญหา
ว 4.1/4 ทดสอบ ประเมินผล และระบุข้อบกพร่องที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและนำเสนอผลการแก้ปัญหา
ว 4.1/5 ใช้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ กลไก ไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและปลอดภัย

ลิงก์สำคัญ

ลิงก์ส่งงาน

หน่วยการเรียนรู้

ดาวน์โหลด : หนังสือเรียน บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

ดาวน์โหลด : บทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

กิจกรรม  : กิจกรรมที่ 1.1 เป็นเทคโนโลยีหรือไม่

กิจกรรม  : กิจกรรมท้ายบท 1 แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ (pptx)

กิจกรรม  : กิจกรรมท้ายบท 1 แปลงผักลอยฟ้าของโปลิศ (pdf)

แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว

**************************************************************************

แบบฝึกหัด : แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด : หนังสือเรียน บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด : บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

ดาวน์โหลด : ​ บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี – แนวคำตอบ.pdf

 

กิจกรรม  : กิจกรรมที่ 2.1.pdf

กิจกรรม  : กิจกรรมท้ายบทที่ 2.docx

แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

**************************************************************************

ดาวน์โหลด : หนังสือเรียน บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด : บทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

แบบฝึกหัด : แบบฝึกหัดท้ายบทที่ 3 ระบบทางเทคโนโลยี

**************************************************************************

แบบฝึกหัด : แบบทดสอบก่อนเรียน บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

ดาวน์โหลด : หนังสือเรียน บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

ดาวน์โหลด : บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

แบบทดสอบหลังเรียน บทที่ 4 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน

ตัวอย่างการนำวัสดุจากไม้มาประยุกต์ใช้

ตัวอย่างการนำวัสดุจากเส้นใยพลาสติกมาประยุกต์ใช้

ตัวอย่างการนำวัสดุจากโลหะมาประยุกต์ใช้