คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยเว็บแอปพลิเคชัน หลักการพื้นฐานของเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์ องค์ประกอบของเว็บไซต์ การจัดการเนื้อหา การปรับแต่งเว็บไซต์ การแก้ไข HTML นำหลักการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ไปประยุต์ใช้ในการนำเสนอสารสนเทศ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

ผลการเรียนรู้

  1. เข้าใจหลักการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ ประเภทของเว็บไซต์ และองค์ประกอบของเว็บไซต์
  2. ออกแบบและปรับแต่งเว็บไซต์อย่างง่าย เพื่อนำเสนอสารสนเทศตามความสนใจ
  3. ใช้การโปรแกรมอย่างง่ายหรือคำสั่งพื้นฐานในการจัดการกับเว็บไซต์ได้อย่างเหมาะสม
  4. รวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผล นําเสนอข้อมูลและสารสนเทศ ตามวัตถุประสงค์โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือบริการบนอินเทอร์เน็ตที่หลากหลาย
  5. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ใช้สื่อและแหล่งข้อมูลตามข้อกำหนดและข้อตกลง

ลิงก์สำคัญ

  • ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด
  • ตรวจสอบเวลาเรียน

โครงสร้างรายวิชา

ความหมายของเว็บเพจ, ประโยชน์ของเว็บเพจ, การทำงานของเว็บเพจ, เครื่องมือที่ใช้สร้างเว็บเพจ, หลักการออกแบบเว็บเพจและเว็บไซต์

บทเรียน  :

ภาระงาน  : แบบฝึกหัดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์

ดาวน์โหลด : ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเว็บไซต์

ความหมายของบล็อก, บล็อกแวร์, ความเป็นมาของบล็อก, ความแตกต่างระหว่างบล็อกกับเว็บไซต์, ข้อดีและข้อเสียของบล็อก

บทเรียน  :

ภาระงาน  :  แบบฝึกหัดที่ 2 รู้จักกับบล็อก

ดาวน์โหลด : รู้จักกับบล็อก

องค์ประกอบของแผงควบคุม, การตั้งค่าพื้นฐาน, การตั้งค่าโพสต์, การตั้งค่าภาษาและการจัดรูปแบบ, การตั้งค่าอื่น ๆ, การสำรองและกู้คืนธีม, การปรับแต่งธีม

บทเรียน :

ภาระงาน : แบบฝึกหัดที่ 3.1 แผงควบคุมของ Blogger – เมนูหลัก

ดาวน์โหลด : แผงควบคุมของ Blogger(1) – เมนูหลัก

ธีม, การเปลี่ยนธีม , การสำรองและกู้คืนธีม, การดาวน์
โหลดธีม, การปรับแต่งธีม, การแก้ไข HTML

1. บทเรียน :

===================

2. ภาระงาน : แบบฝึกหัดที่ 3.2 แผงควบคุมของ Blogger – ธีม

===================

3. ดาวน์โหลดเอกสาร : แผงควบคุมของ Blogger(2) – ธีม

===================

4. ดาวน์โหลดธีม :

Beauty Press.xml

Best Clean.xml

Carolina.xml

Insomnia.xml

Sora Coin.xml

===================

5. เว็บไซต์ดาวน์โหลดธีมเพิ่มเติม :

gooyaabitemplates.com

btemplates.com

protemplateslab.com