Scratch

เนื้อหาหลักสูตร

สอบกลางภาค

แบบทดสอบแก้ตัว

ตรวจสอบคะแนน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติในเรื่องหลักการเขียนโปรแกรม หลักการทำงานและคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม Scratch การใช้คำสั่งพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม การกำหนดและใช้งานตัวแปร โครงสร้างการทำงานโปรแกรมแบบลำดับ เงื่อนไข และวนซ้ำ

          นำหลักการเขียนโปรแกรม ไปประยุกต์ในการเขียนโปรแกรม ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความมุ่งมั่นใฝ่เรียนรู้ และตระหนักถึงการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และไม่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่น

มาตรฐานและตัวชี้วัด

สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ง 3.1 เข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีคุณธรรม

  1. อธิบายหลักการทำโครงงานที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. เขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน
  3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงาน
  4. ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการ หรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

รวมทั้งหมด 4  ตัวชี้วัด

ลิงก์ส่งงาน